daisuke 4740f85868 usplash: fix typo 11 years ago
..
usplash-vl.spec 4740f85868 usplash: fix typo 11 years ago